ใช้งานง่าย
 • ไม่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม
 • โปรแกรมด้วยการใช้มือนำทาง (hand-guiding)
 • ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
 • หยุดการทำงานเมื่อเกิดการชน
 • ระยะการหยุด < 1mm
 • มีคุณภาพและมีเสถียรภาพสูง
 • ติดตามกระบวนการผลิตได้
มีความยืดหยุ่นสูง
 • การผสานเข้ากับสภาพแวดล้อม
 • ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลากหลาย
 • เคลื่อนย้ายสะดวก
 • ปรับขนาดได้
ราคาเหมาะสม
 • เทคโนโลยีล้ำสมัย คุ้มค่าแก่การลงทุน
 • เป็นเจ้าของได้แม้เงินทุนน้อย